Privacyreglement

Inleiding

Deze registratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP 2001). Onderstaand privacyreglement garandeert u dat we met persoonsgegevens zeer zorgvuldig omgaan.

Algemene verklaring

“Jacqueline Lammerts” en alle door “Jacqueline Lammerts” aangestelde onderaannemers en hun medewerkers, hierna te noemen “gezamenlijke uitvoeders”, verklaren alle informatie over cliënten vertrouwelijk te behandelen. De gezamenlijke uitvoerders verklaren dat zij niet zonder schriftelijke toestemming vooraf informatie over cliënten aan derden verstekken, tenzij verstrekking moet plaatsvinden op grond van wettelijke voorschriften.

De gezamenlijke uitvoerders weten dat alle cliëntgegevens persoonsgegevens zijn, zoals omschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2001 en deze gegevens worden behandeld met in achtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-Wet is bepaald. De gezamenlijke uitvoerders verplichten zich geheimhouding krachtens het bepaalde in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997 integraal na te komen.

De cliëntgegevens zijn toegankelijk voor de gezamenlijke uitvoerders voor zover ze nodig zijn voor het goed uitvoeren van hun functie in relatie tot de individuele cliënt.

De cliëntgegevens mogen als voorbeeld van wijze van verslaglegging gebruikt worden voor trainingen en/of acquisitie, mits ze volledig geanonimiseerd zijn en er geen feiten in de documenten staan waaruit een derde de identiteit van de cliënt kan achterhalen.

De gezamenlijke uitvoerders verplichten zich de computersystemen, programma’s en archieven waarin persoongegevens opgeslagen staan, adequaat te beveiligen zodat misbruik wordt tegengegaan.

Cliënten, waarvan een dossier is aangelegd, hebben altijd het recht om inzage te krijgen in het gebruik van hun persoonsgegevens. Per brief kan de cliënt de gezamenlijke uitvoerders vragen of de persoonsgegevens worden gebruikt. Indien dat het geval is, moeten de gezamenlijke uitvoerders binnen vier weken een overzicht van de gegevens aan de cliënt overhandigen, met daarbij informatie over het doel, de ontvanger(s) van de gegevens en zo mogelijk de herkomst van de gegevens.

Inzage mag worden geweigerd als dat in het belang is van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van rechten en vrijheden van anderen.

Cliënt kan na inzage de gezamenlijke uitvoerders verzoeken de gegevens te muteren of af te schermen, als deze duidelijk kan maken dat deze gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

De gezamenlijke uitvoerders moeten binnen vier weken reageren op het verzoek van de cliënt en een eventuele weigering motiveren.

Persoonsgegevens blijven geregistreerd tot twee jaar na beëindiging van de relatie met de cliënt, voor zover er geen wettelijke regelingen zijn die anders voorschrijven.

De gezamenlijke uitvoerders zorgen ervoor dat vernietiging van de gegevens zodanig gebeurt, dat noch op elektronische noch op enige andere wijze de gegevens in handen van derden kunnen vallen.

De gezamenlijke uitvoerders houden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit reglement voor zover dit niet in strijd is met onder 1 genoemde wetten.

PRIVACY REGLEMENT – Website

Jacqueline Lammerts – Living your truth – respecteert uw recht op privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Jacqueline Lammerts – Living your truth -.

Persoonlijke informatie.
Wij verzamelen informatie van je wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, reageert op een Blog/Vlog, een boek besteld via de site of informatie aanvraagt middels het contactformulier op onze website.

Hoe gebruiken we je informatie?
We kunnen jouw informatie gebruiken op de volgende manieren: – Om periodieke nieuwsbrieven te versturen; –  Te kunnen reageren op vragen en antwoorden n.a.v. het lezen/luisteren van een Blog/Vlog: – Met jouw gegevens een boek toesturen.

Hoe beschermen we uw informatie?
Onze website wordt regelmatig gescand op gaten in de beveiliging en kwetsbaarheden, om jou bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor alle informatie ingevuld via formulieren, versleuteld verstuurd wordt. Ingevulde gegevens worden niet bewaard op deze webserver, maar direct verstuurd naar de verantwoordelijke van deze site Jacqueline Lammerts. Persoonlijke informatie is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal bevoegde personen met speciale toegangsrechten, en zij zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden.

Gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van onze website, stem je in met ons cookies beleid. Dit beleid is gebaseerd op en in overeenstemming met de relevante bepalingen uit de Telecomwet. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Als cookies worden uitgeschakeld, zullen sommige features worden uitgeschakeld en zal de site niet naar behoren functioneren. Wij wijzen je erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan je persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

Bewaartermijn informatie.
De persoonsgegevens die wij van je verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld en nooit langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Jacqueline Lammerts – Living your truth – bewaart de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je hiervoor vooraf je toestemming hebt gegeven.

Je rechten.
Als je eenmaal persoonsgegevens aan Jacqueline Lammerts – Living your truth hebt verstrekt, dan heb je het recht om deze gegevens te wijzigingen of te verwijderen. Je kunt dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Voor het afmelden van nieuwsbrieven kun je ook gebruik maken van het contactformulier op de website en/of via de link onderaan nieuwsbrieven.