Privacyreglement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Jacqueline Lammerts of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Jacqueline Lammerts
Onderneming: Jacqueline Lammerts
Bezoekadres: Richard Holstraat, 5
7425GM Deventer
Nederland
E-mail: post@jacquelinelammerts.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 13227071
KvK-nummer: 08149461

Jacqueline Lammerts is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Jacqueline Lammerts is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Jacqueline Lammerts is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Jacqueline Lammerts, waaronder https://jacquelinelammerts.nl.
Jacqueline Lammerts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, de app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijkeverplichtingen.
De door Jacqueline Lammerts opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Jacqueline Lammerts. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Jacqueline Lammerts om de overeenkomst uit te voeren.
Jacqueline Lammerts gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Jacqueline Lammerts altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Door Jacqueline Lammerts worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres,
  postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres,
  postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
  telefoonnummer en/of e-mailadres en evt. kostplaats of andere code verkregen via de opdrachtgever;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
  telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven, inspiraties vanuit het hart: uw naam en e-mailadres;
 • voor het versturen en kunnen volgen van de onlineprogramma’s: uw naam en e-mailadres.
 • voor het behandelen van vragen en klachten: naam en e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Jacqueline Lammerts altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van het afmelden voor de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan post@jacquelinelammerts.nl.
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten
  behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de
  persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond
  van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende
  factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de
  klacht
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de
  vrijblijvende offerte;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
 • In het geval van het gevolgd hebben van een online programma: na 2 jaar.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Jacqueline Lammerts gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Jacqueline Lammerts, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Voor het uitvoeren van diensten in opdracht van een opdrachtgever, wordt gebruik gemaakt van deze externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij. De medewerker is hiervan op de hoogte en heeft hierin mondeling toegezegd door een begeleidingstraject aan te gaan. Er worden hierbij geen inhoudelijke informatie uitgewisseld.
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider. De service provider maakt gebruikt van een beveiligd, versleuteld systeem om de nieuwsbrief te versturen.
Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de
externe klachtenservice.
Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar post@jacquelinelammerts.nl.
Het staat Jacqueline Lammerts vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Jacqueline Lammerts ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep die in opdracht van Jacqueline Lammerts werkzaamheden verrichten. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Jacqueline Lammerts. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Jacqueline Lammerts of haar een haar erfgoed op een of andere manier in kwaad daglicht wensen te zetten.